Informaţii taxe

    Temei legal
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial nr. 392 din 29 iunie 2013.
    Aplicarea în timp a legii privind taxele judiciare de timbru:
    - pentru cererile şi acţiunile introduse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 26 iunie 2013, se aplică timbrul judiciar, conform Ordonanţei Guvernului nr.32 din 18 august 1995 şi Normele metodologice nr. 2083/1997, iar taxele judiciare de timbru se stabilesc şi se plătesc în cuantumul prevăzut de legea în vigoare la data introducerii lor, respectiv Legea nr. 146 din 24 iulie 1997 şi Normele metodologice de aplicare, aprobate prin Ordinul nr. 760/C/1999.
    - cererile şi acţiunile introduse după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 26 iunie 2013 sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în această ordonanţă de urgenţă.


    Modalitate şi loc de plată
     Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.
     Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinta ori, dupa caz, sediul în Romania, taxa judiciară de timbru se plăteste în contul bugetului local al unitaţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.
     Pentru plătitorii cu domiciliul sau reşedinţa în Cluj, taxele judiciare de timbru se virează pe bază de ordin de plată la Trezoreria Statului, sau se depun în numerar de către plătitori la orice Oficiu poştal, în contul RO79TREZ21621070203XXXXX - Cod fiscal 4305857 - Consiliul Local Cluj, iar dovada în faţa instanţei de judecată se face prin chitanţa eliberată.

    Timbrul judiciar este mobil şi se achiziţionează de la orice Oficiu poştal în cazul cererilor şi acţiunilor introduse până la data intrării în vigoare a Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 26 iunie 2013.

        Calculator de taxe conform OUG nr. 80/2013

        Calculator de taxe conform Legii nr. 146/1997

Atenţie: Acest calculator are un rol informativ. Valoarea exactă şi obligatorie a                      taxelor este cea stabilită de completul de judecată.

Alte informaţii privind taxele judiciare de timbru
    În raport cu dispoziţiile în vigoare ale Legii privind taxele judiciare de timbru, acţiunile şi cererile adresate instanţelor judecătoreşti pot fi clasificate astfel:
   A.  Acţiuni şi cereri evaluabile în bani;
   B.  Acţiuni şi cereri neevaluabile în bani;
   C.  Acţiuni şi cereri scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

    Se taxează cu o taxă fixă următoarele categorii de acţiuni şi cereri, al căror obiect nu este evaluabil în bani:
    - cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă;
    - cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă;
    - cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt neevaluabile în bani,
    - acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice;
    - cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial;
    - cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial;
    - cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc şi plata anumitor sume de bani;
    - acţiunile în grăniţuire; în ipoteza în care prin aceeaşi cerere se revendică şi o porţiune de teren, la taxa judiciară de timbru stabilită pentru acţiunea în grăniţuire se adaugă şi taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate.
    - cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, când nu este accesorie acţiunii în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial;
     - cereri de recuzare în materie civilă, pentru fiecare participant la proces, pentru care se solicită recuzarea
    - cereri de strămutare în materie civilă
    - cereri de repunere în termen
    - cereri de perimare
    - cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare şi despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă
    - cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată;
    - cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor
    - cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute - 50 lei;
    - cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar;
    - cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar,
    - cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora;
    - cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive;
    - cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu;
    - cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii;
    - cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere
    - cereri în legătură cu măsurile asigurătorii
    - contestaţia privind tergiversarea procesului şi plângerea împotriva încheierii de soluţionare a contestaţiei
    - cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora
    - cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora
    - cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ, fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora
    - cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins
    - cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului
cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi modele industriale
    - acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare
     - cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul comerţului
    - cererea de divorţ
    - cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestaţiei compensatorii
    - cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care au ca obiect stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei
    - în materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege
    - în materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate
    - acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuţie fondul dreptului;
    - cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat
    Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu 20 lei.


Alte informaţii privind timbrul judiciar
    Timbrul judiciar se aplică acţiunilor, cererilor, actelor şi serviciilor de competenta tuturor instanţelor judecătoreşti, Ministerului Justiţiei, Parchetului General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, precum şi actelor notariale ce se îndeplinesc de către notarii publici.
    Timbrul judiciar nu se aplica în cazurile în care nu se percepe taxa de timbru.
Cererile de chemare în judecată, adresate instanţelor judecătoreşti, se timbrează cu timbru judiciar în valoare de 0,3 lei, în cazul în care se solicita soluţionarea în fond a cauzei, şi în valoare de 0,15 lei, când cererile au ca obiect exercitarea unei cai de atac.
    Sunt exceptate achitarea timbrului judiciar cererile introduse de persoanele care se consideră vătămate în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, prin care s-a solicitat şi repararea pagubei suferite, pentru care timbrul judiciar se calculează potrivit prevederilor alin. 1.
    Cererile pentru care se datorează timbru judiciar nu vor fi primite şi înregistrate, dacă nu sunt timbrate corespunzător.
    Sunt plătitori ai taxelor judiciare de timbru toate persoanele fizice şi persoanele juridice.
    Taxa judiciară de timbru, plătită la introducerea acţiunii sau a cererii ori pe parcursul procesului, se suporta de către partea căzută în pretenţii, potrivit Codului de procedura civilă.
 
 
© 2008 Curtea de Apel Cluj